Riktlinjer för anmälan av oegentligheter

En sammanfattning av Fortifikationsverkets interna riktlinjer avseende misstankar om oegentligheter.

Inledning

Fortifikationsverket har kontrollåtgärder för att upptäcka och förebygga oegentligheter men det kan ändå inte uteslutas att oegentligheter inte uppmärksammas. Det är därför av största vikt att såväl medarbetare inom Fortifikationsverket som personer utanför vet till vem de kan lämna anmälan om misstänkta oegentligheter.

Mottagare av anmälan

Misstankar om oegentligheter kan förutom till visslarfunktionen anmälas direkt till Säkerhetsenheten på Fortifikationsverket.

Visslarfunktionen vidarebefordrar anmälan till säkerhetsenheten som utreder ärendet. Om anmälaren har begärt att få vara anonym vidarebefordras anmälan avidentifierad.

Hantering av anmälan

När en anmälan om misstänkta oegentligheter mottagits av säkerhetsenheten gör denna en bedömning om det finns anledning att inleda en utredning.

Om det är uppenbart att det inte finns anledning att inleda en utredning fattar säkerhetsenheten beslut om detta. Av beslutet ska framgå på vilken grund anmälan inte föranleder vidare åtgärder.

Om säkerhetsenheten bedömer att det finns anledning att utreda misstankarna inleds en intern utredning som ska ske skyndsamt.

Beroende på vad utredningen kommer fram till kan polisanmälan komma att ske.

Om rätten att vara anonym

Den som anmäler misstanke om oegentligheter har alltid rätt att lämna anmälan anonymt. Eftersom Fortifikationsverket är en statlig myndighet är det dock viktigt att nämna tryckfrihetsförordningen och annan lagstiftning som reglerar hanteringen av allmänna handlingar och personuppgifter. Vid en eventuell begäran om utlämnande av en allmän handling måste Fortifikationsverket till exempel alltid göra en prövning utifrån denna lagstiftning. Fortifikationsverket kan därför inte på förhand garantera att en uppgift om vem som lämnat in anmälan eller vem anmälan avser omfattas av sekretess.

Om anmälaren vill vara anonym bör anmälan därför i första hand göras genom visslarfunktionen.

Återkoppling till anmälare

Återkoppling till anmälaren sker senast när ärendet är avslutat om ärendet inte omfattas av sekretess.